Wednesday, September 21, 2011

BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG PANITIKAN II


I.   LAYUNIN
                      Sa pamamagitan ng paggamit ng ilang bagay , ang nmga mag-aaral sa ikalawang taon na may 85% na bahagdan ay inaasahang;
                      A. nakapaglalahad ng sariling opinyon tungkol sa mga pangyayari sa kweto;
                      B. nakapag-uugnay ng ilang sitwasyon sa totoong buhay;
                      C. nakapagmamalas ng sariling damdamin tungo sa pangunahing tauhan;
                      D. nakapagsasadula ng mga eksenang nangyari sa kwento na nagbigay aral sa kanila.
I.   PAKSANG-ARALIN
      Paksa: "Impeng Negro" ni Rogelio R. Sikat
      Sanggunian: Pahiyas II. Yaman ng Diwa , pp. 138-145
      Konsepto: Diskriminasyon ng tao sa lipunan
      Kakayahan: pag-aarte, pakikipag-ugnayan at pag-iisip
      Pagpapahalaga: Paggalang o Pagrespeto sa ibang tao.
III. PAMAMARAAN
                                      1. PANGGANYAK
                                Pipili ng 5 estudyante ang guro na pupunta sa harapan . Bawat isa ay kukuha ng        isang bagay sa loob ng isang kahon. Pagkatapos ay magpapaliwanag ang bawat isa kung bakit ito ang napili nila.
                                      Sa gawaing ito inihanda ng guro ang ilang kagamitan na nakasilid sa kahon. Ito ay dalawang magkaparehong bagay kung saan ang isa ay maganda samantalang ang isa ay pangit. Mula sa Gawain na ito makikita natin kung sino ang panlabas na anyo lamang ang tinitingnan.
2. PAGLALAHAD
                                 Mula sa ginawa kanina, makikita natin mas pinagbabasehan ang panlabas na anyo kaysa panloob nito. Ngunit kung ating tutuusin, magkatulad lamang naman ang pagkagamit ng bawat bagay na ito.
                                 Para sa hapont ito, tatalakayin natin ang pagkakaroon ng diskriminasyon ng tao sa liunang ginagalawan. Matutunghayan natin ito sa kwentong “Impeng  Negro” ni Rogelio R. Sikat.
3. PAG-ALIS NG SAGABAL
                                 Upang lubos nating maiintindihan ang kwento, bibigyan natin ng ibang kahulugan ang mga mahihirap na salita . Punan lamang ang nawawalang letra ang hinihining kahulugan
NAGGIGIMALMAL – N_N_I_I_A_I_
PANGNGINGIMI – N_A_L_N_A_
SINIPAT – S_N_L_P
ISINAWAK - I_I_U_L_B
NAG-UUMIGTING – N_G_I_I_A_
4. PAGTATALAKAY
                                 Magpapangkat-pangkat ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbilang. Pagkatapos may isang representante na kukuha ng kanilang Gawain bawat pangkat.
PANGKAT                                                            GAWAIN
1                                                  Ilarawan si Impeng gamit ang ss.
* lahing pinanggalingan
* panlabas na anyo
* pag-uugali
* pakikitungo sa kapwa
* hanapbuhay o Gawain
                                       2                                                Ilarawan si Ogor gamit ang ss.
                                        
*lahing pinanggalingan
* panlabas na anyo
* pag-uugali
* pakikitungo sa kapwa
* hanapbuhay o Gawain
                                       3                         Gumawa ng isang biswal na representasyon sa                 Ina ni Impeng. Ipaliwanag sa harap ng klase.
                                       4                             Pag-uusapan sa inyong grupo ang tungkol sa lipunan. Itala ninyo kung paano nila inapi-api si Impeng. Ilahad ang sitwasyon.
                                         5. PAGPAPALAWAK
                                 Ngayon ay mayroon ako ditong ilang pangyayari na makikita sa kwento. Ang gagawin ninyo ay iugnay ang mga ito sa kalukuyan.
·        Inang may maraming anak sa ibat-ibang lalaki
·        Ang kulay lumot na kamisetang suot ni Impen
·        Ang lipunang mababa ang tingin lalo na sa pamilya ni Impen
·        Ang paglaban ni Impeng kay Ogor dahil sa sobrang panunukso nito.
Mga Gabay na Tanong:
·              ANo ang tingin sa lipunan sa isang inang may maraming anak sa ibat-ibang lalaki?
·              Ang kamisetang isinuot ni Impeng ang sumasagisag sa ano?
·              Nararapat bang maliitin natin ang ibang tao?
·              Bakit hindi natakot si Impeng ba naktan niya si Ogor?
IV. EBALWASYON
                                    Magkakaroon ng isang pagsasadula tungkol sa eksenang nangyari sa kwento na nagbigay aral sa kanila at tumatak sa kanilang isipan. Bibigyan lamang sila ng 5 minutong pag-iisip at 3 minutong pagtatanghal. Pagkatapos ipaliwanag ang ginawa nilang eksena.

PAMANTAYAN:
Kaayusan ng dula                                  - 20
Kaangkupan ng dula                              - 15
Kooperasyon ng bawat miyembro         - 10
Pagkamalikhain                                     -   5
                                                              50 puntos
V. TAKDANG-ARALIN
                                    Pumili ng isang katangi-tanging sitwasyon sa kwento na laganap rin sa totoong buhay. Gawan niniyo ito ng isang collage sa isang short bondpaper.

                          

                                      

No comments:

Post a Comment