Monday, September 26, 2011

Tradisyunal at Kooperatibong Pagtuturo sa Filipino I sa Cebu City Don Carlos A. Gothong Memorial National High School

KABANATA 1
ANG SULIRANIN AT ANG SAKLAW NITO
Rasyonale
Kinakailangan natin ang isa’t isa. Ayon sa sa mga katagang  “two heads are better than one” at “no man is an island” mga katagang nagbibigay hiwatig na walang tao ang nabubuhay ng mag-isa. Sa tulong ng bawat isa mapapadali ang paggawa ng isang trabaho o Gawain sa kahit saan.
Ang pagkatuto ay mapapaunlad kung tulong-tulong ang bawat isa kaysa sa paggawa ng trabaho ng nag-iisa. Ang mabuting pagkatuto gaya ng mahuhusay na trabaho ay kolaboratib at sosyal at ito’y hindi kompetitib at pag-isahan. Ang pagbabahagi ng sariling idea at magbigay reaksyon sa ibang kaisipan ay mapapaunlad sa pag-iisip at sa malalim na pag-iisip (Gerdy,1998 cited in Wiersma,2000).
Sa paaralan mabisa ang tinatawag na kooperatibong pamamaraan sa pagtuturo at sa pagkatuto ng mag-aaral. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito mas napapadali at epektibo ito sa mga mag-aaral dahil dito mas napapaunlad at nalilinang ang kakayahan ng bawat mag-aaral, ang tanging trabaho ng guro ay “facilitator” hinahayaang magtrabaho ang kanyang mag-aaral at siya rin ang nagpapangkat.
Iminungkahi ni Dr. Robert Slavin (1986), na ang kooperatibong pagtuturo ay hindi lamng isang mabisang paraan sa pagkatuto ito rin ay mabisa sa larangan ng pananaliksik at analisis. Dahil dito tunay na nangangailangan ng masusing pagsisikap ng guro na mapaunlad at mapabuti ang kanyang gawain at kaalinsabay sa mga gawaing ito ang kanyang mga pamamaraan sa pagtuturo.
Ang layunin ng pag-aaral na ito ay upang suriin ang kabisaan at epekto ng kooperatib na pagtuturo ng mga mag-aaral sa Filipino 1 ng Cebu City Don Carlos A. Gothong Memorial National High School. Ang nais ng mga mananaliksik na bigyang halaga o pansinin ng mga guro sa nasabing pampublikong paaralan ay mas ginamit ang tradisyunal na paraan ng pagtuturo na kung saan ang guro ang gumagawa ng lahat, na ang guro ang taga talakay at walang pangkatang nagaganap.
 Sanligang Teoritikal

          Ang kooperatibong pagtuturo ay hinahango mula sa mga prinsipyo nina John Dewey at Herbert Thelen (1960) sa kanilang libro na Democracy and Education. Pareho nilang sinuportahan ang pamamaraan na kinakailangang mga guro para sa kanilang pagtuturo sa sosyal na systema na may kaugaliang “democratic practices and scientific process” kanilang pinaunlad ang mga stratehiya at mga “approaches” kasama narin ang mga hakbang upang matulungan ang maliliit na grupo upang malitasang kani-kanilang problema habng natututo at gamitin ang prinsipyong demokrasya sa pamamagitan ng pakibahagi sa bawat aralin.
 Ang kooperatib na pagtuturo ayon kay Schedty (1990), ay isang teknik na pinapatrabaho ang mga mag-aaral sa pangkatang gawain kahit magkakaiba pa man ang kanilang backgrounds, abilidad at mga karanasan sa paggawa ng magkakasama sa mabuting paraan.
Ang kooperatib na pagtuturo ay iniisip na nagpapaangat sa akademikong kaunlaran at himukin ang mga mag-aaral na tumulong at suportahan ang isa’t isa sa kanilang grupo kaysa magtalo at magkumpetensya sa isa’t-isa. Sa pamamagitan ng pamamaraang at may mababang abilidad ay nakakatulong sa pagtulong na ayon kay Stallings at Stepik (1990).
Upang maging epektibo ang pagkatuto , kinakailangan na ang mga guro ay dapat na isali ang mga mag-aaral sa pag-organisa at sa paghahanay ng relasyon sa mga impormasyon na kanilang ikinakaharap kaysa maging blanko sa kaalaman na sinabi ni Hassard (1990).
Napag-alaman ni Deutech (1990) na ang mga partisipante ng kooperatib na pagtuturo ay nasisiyahan  sa mga gawain nito , nakapagbibigay ng mataas na motibasyon,at nakakatapos ng gawain ng episyent kaysa nag-iisa na maaring magkompetisyon.
Ayon sa mga pag-aaral ipinakita na angkooperatib na pagkatutong metodolohiya ay nakatulong sa mga estudyante ang dapat makamtan na pareho sa a.) elementarya at sekundarya, b.) urban, suburban at rural studyante, c.) salahat ng subject.
Ang kooperatib na paraan sa pgtuturo ay papataas ang katanggapan at pag-unawa sa mga mentally retarded at ang may kapansanan na mga estudyante. Pinapa-unlad nito ang kumpiyansa ng mga estudyante.


Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa teorya ni Johnson&Johnson’s (1992) ng cooperative learning kung saan may maliit na pangkat ng mga mag-aaral sa iba’t-ibang antas ng natutunan, nalalaman at kapasidad. Ito ay ginagamit upang mapadali ang pagkatuto sa paksang tinatalakay. Bawat isa sa kanila’y may dapat gawin bilang ambag sa kanilang sarili at sa pangkat. Ang paksa ay patuloy na tinatalakay ng buong pangkat hanggang sa ang lahat ay matuto at makaintindi sa ipinapahiwatig.
Ayon kay Johnson & Johnson’s (1992) mas nakakalamang ang kooperatibong pagsisikap dahil sa mas produktibo ito kay sa sariling sikap lamang. Sa sariling sikap madalas umi-iral ang mainit na kompetisyon at ito ay may masamang naidulot. Samantalang ang kooperatibong pagsisikap ay tumutulong sa bawat mag-aaral na kasali sa pangkat upang maging madali ang pagkatuto.
Sa tradisyunal na silid aralan, ang pakikipag kompitisyun ng bawat mag aaral ang palaging binibigayang tuon. Kompetinsya sa kagamitan, sa pabuya, at sa grado. Dahil dito ang mga mag aaral ay mag susumikap ng kanilang sariling paraan upang maging bantog siya at nakakalamang sa iba.
Sa kabilang panig naman, ang pagkatotong kooperatibo, ang mga mag aaral ay gagawa ng mga Gawain bilang pangkat. Magtutulungan, damayan, upang makasisiguro na ang lahat ay may natutunan.
Para sa epektibong pangkatan ng mga mag aaral, ang bawat isa ay dapat may sariling kakayahang nalalaman at alam nila dapat sa kanilang grupo kung sino ang pag tutunang pansin at nangngailangan ng higit na tulong sa buong pangkat. Sa ganitong paraan, maging mabisa at maging madali ang pag tapos sa mga gawaing pinapagawa sa buong pangkat.
Ang positibong pakikisalamuha ay maghahatid sa masinsinang talakayan. Ito ay nangangahulugan na paghihikayat ng bawat mag- aaral upang magawa ang isang gawain sa iisang pangkat. Ang bawat maliit na pangkat ay may malaking positibong epekto sa pagkatuto ng bawat isa. Kabilang sa matutunan nila ang pag-titiwala sa sarili, pakikipag salamuha, pakikipag kaibigan at higit sa lahat ang pag tanggap ng ibat-ibang kultura sa bawat miyembro ng kanilang grupo. (Clarke, 1988 in Bandala 1998) sinasabi niyang ito ang paghintulot ng mga mag aaral na papasok sa maliit na mundong may malaking kakayahang madaling matuto.

Paglalahad ng Suliranin
Ang pangunahing layunin sa pag-aaral na ito ay suriin ang kabisaan ng Kooperatibong Pagtuturo sa Filipino I sa Cebu City Don Carlos A. Gothong Memorial National High School.
Nilayon nito na matugunan ang mga sumusunod na payak na siliranin:
  1. Ano ang pre at post na iskor ng mga mag-aaral na nasasangkot sa kooperatibong pagtuturo?
  2. Ano ang pre at post na iskor ng mga mag-aaral na hindi nasasangkot sa kooperatibong pagtuturo?
  3. Mayroon bang makabuluhang kaibahan ang resulta ng pre at post na iskor ng mga mag-aaral na nasasangkot sa koopertibong pagtuturo?
  4. Mayroon bang makabuluhang kaibahan ang resulta ng pre at post na iskor ng mga mag-aaral na hindi nasasangkot sa koopertibong pagtuturo?
  5. Mayroon bang makabuluhang kaibahan sa mean gain iskor ng mga mag-aaral na nasasangkot sa kooperatibong pagtuturo?

  1. Mayroon bang makabuluhang kaibahan sa mean gain iskor ng mga mag-aaral na hindi nasasangkot sa kooperatibong pagtuturo?

PAGPAPAHAYAG NG IPOTESIS:


Batay sa suliranin inilahad sa pag-aaral na ito ay tiniyak ng mananaliksik ang mga sumusunod na ipotesis:
Walang makabuluhang pagkakaiba ang pre at post na iskor ng mga mag-aaral na nasasangkot sa kooperatibong pagtuturo.
Walang makabuluhang pagkakaiba ang pre at post na iskor ng mga mag-aaral na hindi nasasangkot sa kooperatibong pagtuturo.
Walang makabuluhang pagkakaiba ang mean gain iskor ng mga mag-aaral na nasasangkot sa kooperatibong pagtuturo.
Walang makabuluhang pagkakaiba ang mean gain iskor ng mga mag-aaral na hindi nasasangkot sa kooperatibong pagtuturo.

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL
Mahalaga at makakatulong ang pag-aaral na ito sa mga mag-aaral, mga guro ng Filipino,mga tagapamahala ng paaralan, ang mga paaralan, DepEd, Sentro ng Wikang Filipino, at mga mananaliksik.
MGA MAG-AARAL. Higit na makikinabang ang mga mag-aaral dahil ang panibagong pagbabago sa estratehiya ay makatutulong sa pagtuto ng madali sa asignaturang Filipino. Higit sa lahat,ang pag-uugnay ng intelektwalesasiyon sa pagbabagong hatid ng istratehiya sa pagkatao ng mga mag-aaral. At sa kaugnay nito, hindi na mababago't ang mga mag-aaral sa pabalik-balik na istratehiya ng guro.
GURO. Mapakikinabangan ng guro ang pag-aaral na ito sapagkat ang guro ay isang mahalagang personalidad sa institusyong paaralan na ang siyang tagahubog hindi lang pangkaisipan kundi nagsisilbing magulang upang magabayan ang mga mag-aaral. Ang guro ay isa rin sa may hawak upang maisulong ang layunin at sistema ng edukasyon. 
 TAGAPAMAHALA NG PAARALAN. Mahihikayat sa pamunuang pag-ibayuhin lalo ang mga estratehiyang ginagamit ng guro sa kanilang mag-aaral na nakikinabang sa misyong kanilang pinapalaganap. Higit sa lahat ay ang suportang may kaugnayan sa pagtututo at pagpapaunald ng mga kasanayan at kakayahan ng mga guro sa Filipino.
MGA PAARALAN. Makikinabangan ng mga paaralan ang pag-aaral na ito dahi lalo nilang maghihikayat sa mga guro na gamitin ang kooperatibong pagtuturo sa mga nagtatalakay ng mga sabjek lalo na sa Filipino. Makatutulong ito sa paraalan para tumaas ang kanilang performance at kwalidad ng kanilang edukasyon.
DEPED. Ang pag-aaral na ito ay makatutulong ng malaki sa Departamento ng Edukasyon para sa pag-iimplementa ng estratehiya ng ito para gamitin sa laht ng paaralan. Ito rin ay nakakatulong sa p[ag-uusbong ng kwalidad ng edukasyon sa ating bayan.
SENTRO NG WIKANG FILIPINO. Makatutulong sa kagawarang ito ang pag-aaral sapagkat mapapalawak ang kaisipan ng mga taga- mamahala sa sentro tungkol sa Kooperatibong Pagtuturo at mapaunlad ang istilo at paraan ng mga guro.
MANANALIKSIK. Ang pag-aaral na ito ay makatutulong ng malaki sa iba pang mga mananaliksik na nagnanais mapabago ang kanilang pamamaraan bilang gabay sa kanilang pagtuturo. at inaasahang magkakaroon pa at maiingganyong magsasaliksik ng kaparehong pag-aaral bilang kapakinabangan sa mga mag-aaral.
 


KABANATA 2

MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL
Karamihan ng pananaliksik na ipinahayag ang resulta ng paggamit ng Kooperatibong Pagtuturo. Borja et al ( 1995 in Leyson, 1998) na inilahad ni Rufo(2007) na gumawa ng parehong proyekto sa pag-aaral ng Kooperatibong Pagtuturong Estratehiya sa pagtuturo ng sekundarya sa Science subject. Ang mananaliksk ay nagpuna na ang ang kagandahan ng Kooperatibong pagtuturo ay ang kooperasyon at pagtitiwala sa sarili sa isa't isa na makamtan ang tunguhin ng grupo.
Isang pag-aaral ang isinagawa ni Carvajal (1985) na inilahad ni Ruyca (1994) sa UP Lahug ,Cebu City, natuklasan sa parehong Instrumented Team Learning at Teacher Centered Approach ay epektibong estratehiya sa pagtuturo ng konsepto sa bayolohiya . Bagamat , ito'y nababalita na ang ITL ang mas mabuting estratehiya sa pagdedebelop ng pag-uugali tungo sa bayolohiya kaysa TCA.
Ibang lokal na pag-aaral na nagawa ni Lapa (1989) na inilahad ni Ruyca (1994) na nagpapatunay na ang pagsasangkot ng mga estudyante ng ITL ay nagpapakita ng makabuluhang pagbabago ng pag-uugali kaysa sa nasasangkot sa TCA. Ang ITL ay mas mabisang metodo kaysa sa TCA sa pagdedebelop ng positibong pag-uugali tungo sa Chemistry ng mga estudyante.
May mga pananaliksik at mga pag-aaral pinapakita na ang kooperatib na pagtuturo ay isang mabuting paraan ng pagtuturo ang pinakalaumang nito ay ang gamit nito sa iba't ibang larangan ng edukasyon. Pero sa mga college level course ay kinikitaan ng maraming kabutihan anhg kolaboratib na pagtuturo o kooperatib na pagkatututo. May maraming mga teorya na iminumungkahi na ang kooperatib na paraan sa pagtuturo ay para sa lahat ng lebel at uri ng edukasyon. Ayon sa pag-aaral ang kooperatib na pagtuturo ay may mabuting kahihintulutan na positibong pag-iisip at pang edukasyunal. May tatlo itong dulog kung saan ay sinusunod ang kooperatib na pagtuturo, ito ay ang mga sumusunod; Cognitive approach, Motivational approach, at Social Constructivism approach.
Ang kognitibong dulog ng kooperatib na pagtuturo ay patungkol sa mga kailangan ng koseptual na balangkas upang matutunan ang mga bagay-bagay. Ito'y nagmumungkahi ng mga maliliit na pangkat ay natututo sa epektibong pamamaraan kung sila'y sinasanay sa pagbuo ng konsepto. Ang Motivational na dulog ay patungkol sa konsepto ng pagganyak sa maliliit na pangkat. Iminungkahi nito na ang mga estudyante ay madaling napupukaw ang inters upang matuto sa isang asignatura habang may ginagawa sa maliit na pangkat. Ito'y magkakaroon ng panguauari na “one for all and all for one”. Ang social constructivism naman ay tungkol sa pangsosyal na diskurso kung saan kinakailangan upang magkaroon ng perpektong konsepto at natutukan. Ito rin ay kinakailangan upang matanggal ang anumang maling kaalaman na may relasyon sa natutuhan na uusbong sa loob ng grupo.
Ayon kay Ruyca (1994) ibinanggit niya sa kanyang pag-aaral tungkol sa kooperatib na pagtuturo sa mathematica 6, na ang mga estudyante sa experimental na grupo na kung saan dumaan sa kooperatib na pagtuturo ay mas mabuti kaysa sa mga estudyante sa control group kung saan sinanay sa conventional ng paraan ng pagtuturo .

KABANATA 3

METODOLOHIYA

Pamamaraan ng Pananaliksik
Sa kabanatang ito, ilalahad ng pananaliksik ang kapaligiran ng pag-aaral, instrumentong ginamit, populasyon ng pag-aaral at pamamaraan sa paglikom ng datos at triment ng mga datos.
Desinyo ng Pananaliksik
            Ginamit sa pag-aaral na ito ang quasi-experimentalkasama ng pretest-postest control group nadisenyo. A ng pag-aaral ay sinusubukang itaya ang kabisaan ng kooperatibong pagttuturo sa mga estudyante ng Filipino I. Parehong ang experimental at control na grupo ay binigyan ng pretest at post test. Ang experimental na grupo lamang ang isinangkot sa kooperatibong pagtuturo at sa kabilang dakoang control group ay isinangkot sa tradisyunal na pagtuturo. At ang kabisan ng kooperatibong pagtuturo ay malalaman sa pagkukumpara ng performanace ng mga estudyante sa parehong grupo.
Kapaligiran ng Pag-aaral
            Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa mataas na paaralan ng Cebu City Don Carlos A. Gothong Memorial National High School na matatagpuan sa C. Padilla St. San Nicolas Cebu City.
Instrumentong Ginamit
            Ang instrumentong ginamit sa pag-aaral ay post at pre na pagsusulit na ginawa ng mga tagapanaliksik.
Populasyon ng Pag-aaral
           Ang tagatugon sa pag-aral na ito ay ng mga 1st year high school students, school yearc2010-2011. Ang mga tagatugon sa experimental at 1st year- A, ang control Group naman ang I-A.
Group
Total population
Research Proposal
Science Class Experimental
36
30
I-A Control
32
30
Total
68
60


PAMAMARAAN NG PAGLIKOM NG DATOS:
1. Gumawa ng sulat na humihingi ng pahintulot ang mga mananaliksik sa Dekana ng College of Teacher Education na makalabas upang makakuha ng datos sa giwang pananalliksik.
2. Gumawa n sulat na humihingi ng pahintulot ang mga mananliksik sa Prinsipal ng Cebu City Don Carlos Gothong Memorial National High School upang pahintulutan na ang kanilang paaralan ang pinili para makakuha ng datos sa ginawang pananaliksik.
3. Pumili ang mananaliksik ng dalawang seksyon sa unang taon upang maging tagatugon sa ginagawang pag-aaral. Ang isang seksyon ay isinasangkot sa kooperatibong pagtuturo samantala ang isa ay tradisyunal na pagtuturo lamang .At nagpili rin ang mananaliksik ng guro ng siyang magtuturo sa mga mag-aaral na gagamitan niya ng kooperatibong pagtuturo at tradisyunal itatalakay na pagtuturo.
4. Binigyan namin ang guro ng isang paksa na kanyang sa dalawang seksyon na aming napili. Bago sinimulan ang pagtatalakay binigyan muna ng pretest ang mga mag-aaral at pagkatapos naman na talakay ng guro ang paksa ay agad namin bibigayn ng pretest ang mga mag-aaral.
KATUTURAN NG MGA TALAKAY
Upang lubos na maunawaan ang inilahad na pag-aaral , ang sumusunod na mga talakayan ay bibigyan ng kahulugan ayon sa kanilang gamit sa pag-aaral.
Cooperative Learning - Ito'y stratehiyang panginstraksyunal na may iba't-ibang paraan ng pagganyak upang mas mabuti at ang mga estudyante ay mas responsable.
Post test - Pasulit na ibinibigay sa mga estudyante pagkatapos matalakay ang isang aralin.
Pre test - Pasulit na ibinibigay sa mga estudyante bago tatalakayin ang isang aralin
Traditional Method - Sa ganitong pag-aaral, ang mga terminolohiya ay tungkol sa mga pamamaraan sa pagtuturo ng Filipino na ginagamit ng mga guro na dumedepende sa mga teachers manual o textbook. Kinukuha nito ang mga karanasan ng mga mag-aaral na kung saan inaasahan na magkaroon ng kawilihan at mapanatili ang interest nito.
Mean gain – Ang pangkalahatang total na iskors nakuha sa mga estudyante.
Kaibahan – Ang pagkaka-iba ng mga nakuhang iskors sa bawat grupo.No comments:

Post a Comment